Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Článok 1
Zodpovednosť za vady predanej veci
Predávajúci (zhotoviteľ) zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim
(objednávateľ). Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo
opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola
dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené najmä
neprimeraným používaním, nedodržiavaním návodu na použitie, neoznámením závady, ktorá
spôsobila následným používaním ďalšie poškodenie, neodbornou montážou, resp. zásahom,
nedodržiavaním technických prehliadok a pod. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré
platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Článok 2
Záručná doba
Záručná doba je 24 mesiacov všeobecne, 48 mesiacov na výrobky firmy Climax, a 5 rokov na
motory vonkajších žalúzií, roliet a markíz výrobcu Somfy, ak je kupujúcim občan. Záručná doba
je definovaná v zmluve o dielo, kúpno-predajnej zmluve alebo inej objednávke. Na žiadosť
kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to
povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručné doby
začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy
bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať
kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak
dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Článok 3
Miesto uplatnenia zodpovednosti za vady výrobku alebo služby
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú výhradne písomne alebo osobne u predávajúceho
(predajňa firmy Profirol, s.r.o. Prielohy 1C, 010 01 Žilina), u ktorého bola vec kúpená. Kupujúci
je povinný sa preukázať najmä príslušným dokladom o kúpe tovaru a záručným listom, ak bol na
tovar vystavený.
Článok 4
Spôsob vybavenia reklamácie
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená
osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu, na základe
rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob
vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo
od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Článok 5
Nároky z vád tovaru podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné
neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za
nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto
práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
Uplatnené nároky nie je možné meniť bez súhlasu predávajúceho ani ich kumulovať.
Článok 6
Nároky z vád tovaru podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2
Obchodného zákonníka), môže kupujúci:
a) Požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád
b) Požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
c) Požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) Odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.
Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci
požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu
z kúpnej ceny.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo
s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú
vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť
odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa
dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže
užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.